KOMÓRKI MACIERZYSTE KRWI PĘPOWINOWEJ

W chwili obecnej komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu około 80 chorób, w tym m.in.:

 • ostrych białaczek,
 • białaczek przewlekłych,
 • anemii,
 • chłoniaków,
 • wrodzonych zaburzeń układu odpornościowego,
 • nabytych defektów szpiku.

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej stosowane są przede wszystkim jako materiał do przeszczepienia po radioterapii i/lub chemioterapii, w wyniku których obok komórek nowotworowych niszczone są także zdrowe komórki. Zadaniem przeszczepionych komórek macierzystych jest zregenerowanie i odtworzenie układu odpornościowego pacjenta. Za pomocą komórek macierzystych oprócz chorób nowotworowych leczy się również dziedziczne choroby krwi i układu immunologicznego, a także genetycznie uwarunkowane zaburzenia metaboliczne.

 • Zbankowany materiał jest wyłączną własnością Dziecka. Może być wykorzystany w dowolnym momencie do ratowania zdrowia i życia jego, jak i innych członków najbliższej rodziny.
 • Indywidualne przechowywanie pozwala na, tak istotną przy leczonych schorzeniach, błyskawiczną reakcję. Średni czas od rozpoznania choroby do przeszczepienia wynosi tylko 2-3 tygodnie (poszukiwanie dawcy szpiku trwa średnio 4-6 miesięcy i nie zawsze jest zakończone sukcesem).
 • Komórki macierzyste z krwi pępowinowej są bardziej pierwotne i mniej ukierunkowane niż komórki pochodzące z organizmu dorosłego człowieka. Wykazują też większą skłonność do transdyferencjacji (zmiany w komórki innego typu, np. mięśniowe, kostne, nerwowe)
 • Przy przeszczepieniu autologicznym (ten sam dawca i biorca), zapewniają brak wystąpienia odrzucenia przeszczepienia i nie wywołują reakcji przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD)
 • Przy przeszczepieniu allogenicznym (inny dawca i biorca) zmniejszone jest niebezpieczeństwo powikłań i odrzuceń ze względu na obniżoną aktywność immunologiczną komórek macierzystych

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że krew pępowinowa Dziecka będzie odpowiednia pod względem zgodności tkankowej (HLA) do zastosowania jako materiał do przeszczepienia dla pozostałych członków jego najbliższej Rodziny (rodzeństwa, rodziców).

Komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej, jako mniej dojrzałe i ukształtowane, pozwalają na mniej precyzyjne dobranie dawcy niż w przypadku przeszczepienia szpiku kostnego. Zwiększa to szanse na pozytywny przebieg terapii.

Aby możliwe było wykonanie przeszczepienia allogenicznego (inny dawca i biorca), musi istnieć znaczna zgodność dawcy i biorcy w zakresie antygenów zgodności tkankowej (HLA).

Przy przeszczepieniu komórek macierzystych z krwi pępowinowej wystarczająca jest zgodność 4 na 6 antygenów. W przypadku komórek macierzystych szpiku, musi wystąpić zgodność aż 9 na 10 badanych antygenów.

 

 

USŁUGI BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH PROGENIS

Współpracujemy ze szpitalami oraz lekarzami w całej Polsce. Posiadamy sieć profesjonalnych przedstawicieli medycznych, którzy w dogodnym dla Rodziców miejscu i czasie odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania. Tym samym, świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Tak. W ramach Pakietu Transplantacyjnego, w przypadku wystąpienia konieczności wykorzystania komórek macierzystych w przeszczepieniu, zapewniamy bezpłatny transport krwi pępowinowej z miejsca przechowywania do miejsca wykonania przeszczepienia w Polsce i na świecie.

Wszelkie formalności mogą być załatwione na jeden z trzech sposobów:

 • poprzez przesłanie dokumentów pocztą (w takim przypadku wysyłają Państwo do naszej firmy dwa podpisane egzemplarze umowy, zaś my, po otrzymaniu i podpisaniu umowy odsyłamy do Państwa jeden jej egzemplarz wraz z zestawem pobraniowym),
 • na spotkaniu z naszym przedstawicielem medycznym we wskazanym przez Państwa miejscu,
 • podczas wizyty w biurze PROGENIS w Krakowie lub Warszawie.

Tak, opłaty mogą być wnoszone w trzech, comiesięcznych ratach. Szczegóły dostępne w umowie.

 • Opłata wstępna- do 7 dni po podpisaniu umowy (na numer rachunku bankowego wskazany w umowie)
 • Opłata podstawowa- ok. 60 dni po porodzie, po uzyskaniu wyników badań (na podstawie otrzymanej faktury VAT)
 • Opłata za przechowywanie- w zależności od wybranej opcji płatności:
  • coroczna opłata abonamentowa – pierwsza wnoszona po roku od narodzin Dziecka (na podstawie otrzymanej faktury VAT),
  • płatności z góry za okres 5, 10 lub 18 lat- do 90 dni po porodzie (na podstawie otrzymanej faktury VAT).

Rodzice w dowolnym momencie mogą dokonać zmiany opcji płatności. Każdorazowo zmiana taka regulowana będzie stosownym aneksem. Czas trwania nowego abonamentu, na jaki zdecydują się Rodzice, będzie liczony od końca opłaconego wcześniej okresu.

Zgodnie z umową, jedyną formą wypowiedzenia umowy jest forma pisemna. Wypowiedzenie umowy podpisane przez wszystkich dysponentów należy przesłać na adres biura Progenis.

 

 

POBIERANIE KRWI PĘPOWINOWEJ

Krew pępowinowa pobierana jest w trakcie porodu, tuż po odpępnieniu Dziecka. Procedura pobrania jest całkowicie bezbolesna, bezinwazyjna i bezpieczna zarówno dla Matki, jak i Dziecka. Proces pobrania trwa około 5 minut.

Proces pobierania krwi pępowinowej realizowany jest przez przeszkolony personel pod nadzorem lekarza prowadzącego poród. W wyjątkowych przypadkach w wyniku wystąpienia przeciwwskazań natury medycznej lekarz prowadzący może wstrzymać proces pobierania. Są to jednak sporadycznie występujące sytuacje.

Gdy pozyskanie krwi pępowinowej nie jest możliwe ze względów medycznych (o czym decyduje lekarz obecny przy porodzie), Progenis zwróci Rodzicom 50% uiszczonej opłaty wstępnej. Kwota zostanie zwrócona pod warunkiem dostarczenia do Progenis nienaruszonego zestawu do pozyskania i transportu krwi PROGENIS najpóźniej do dwóch tygodni od daty porodu.

Poród przez cesarskie cięcie nie jest przeciwwskazaniem do pobrania krwi pępowinowej. Pozyskanie krwi następuje wówczas bezpośrednio po wydobyciu łożyska. Nie ma to wpływu na wielkość pobranej próbki i żywotność komórek macierzystych.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do pozyskania krwi pępowinowej są:

 • ze strony matki:
  • zakażenie wirusem HIV,
  • zakażenie bakteriami kiły,
  • przyjmowanie w czasie ciąży leków wpływających szkodliwe na płód i jego krew pępowinową.
 • ze strony dziecka:
  • aktywne zakażenie wirusem HIV,
  • widoczne wady wskazujące na chorobę genetyczną,
  • wrodzona uogólniona choroba nowotworowa,
  • aktywna wrodzona choroba nienowotworowa – powodująca zmniejszoną zdolność krwi pępowinowej do rekonstrukcji układu krwiotwórczego.

 

 

TRANSPORT I PREPARATYKA KRWI PĘPOWINOWEJ

Krew pępowinową od momentu pobrania przechowuje się w temperaturze pokojowej. Odpowiednia temperatura zapewniona jest poprzez specjalną konstrukcję zestawu pobraniowego.

Preparatyka krwi, czyli wyizolowanie komórek macierzystych, to proces, którego głównym zadaniem jest usunięcie z krwi składników niekorzystnie wpływających na żywotność komórek macierzystych oraz ich późniejsze przechowywanie. Proces ten to przede wszystkim usunięcie krwinek czerwonych oraz osocza z krwi pępowinowej.

W procesie preparatyki wykonywane są następujące badania:

 • zawartość i żywotność WBC,
 • badania mikrobiologiczne (obecność bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów),
 • badania wirusologiczne krwi obwodowej pobranej od Matki.

 

 

PRZECHOWYWANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Preparaty krwi pępowinowej przechowywane są w oparach ciekłego azotu w specjalistycznych zbiornikach mrożeniowych, podlegających stałej kontroli temperatury oraz poziomu ciekłego azotu.

Teoretycznie komórki macierzyste mogą być przechowywane w oparach ciekłego azotu przez dowolnie długi czas. Obecnie dostępne wyniki praktycznych doświadczeń wskazują, że po ponad 24 latach przechowywania rozmrożone komórki zachowują swoje zdolności do wzrostu.

Decyzję o wykorzystaniu komórek zdeponowanych w Banku Komórek Macierzystych PROGENIS podejmuje lekarz prowadzący, którego Rodzice powinni poinformować o fakcie bankowania komórek. W przypadku podjęcia decyzji o ich wykorzystaniu, lekarz prowadzący powinien skontaktować się z naszą firmą w celu ustalenia szczegółów dotyczących procedury przekazania komórek.