KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie, celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Progenis sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilcza 50/52 NIP 676-22-45-720,  KRS  0000177116

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa lub e-mail: biuro@progenis.pl

2.    Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pana/Pani  dane przetwarzane są przez nas w związku z łączącą nas umową i świadczonymi usługami Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy i związanych z nią obowiązków

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO

W wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych Pana/Pani dane mogą być przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Zgody są dobrowolne i mogą być wycofane w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

3.    Informacje o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy. Odbiorcami danych mogą być przede wszystkim podmioty takie jak szpitale uczestniczące w realizacji usługi, firmy kurierskie, kancelarie prawne i biura rachunkowe

4.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami

5.    Prawa jakie przysługują Panu/Pani w związku z przetwarzaniem danych

Ma Pan/Pani prawo do:
a.        dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze     względu na swoją szczególną sytuacje

b.        wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

c.        wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych