• Ostra białaczka limfoblastyczna (AAL)
 • Ostra białaczka małozróżnicowana
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka bifenotypowa
 • Młodzieńcza postać przewlekłej białaczki szpikowej (JCML)
 • Młodzieńcza postać białaczki mielomonocytowej (JMML)
 • Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie ze zwiększoną blastozą (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością syderoblastów (RARS)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów podczas transformacji (RAEB-T)
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)
 • Ciężka niedokrwistość aplastyczna
 • Napadowa hemoglobinuria nocna (PNH)
 • Niedokrwistość Fanconiego
 • Agnogeniczna metaplazja szpikowa
 • Czerwienica prawdziwa
 • Ostra mielofibroza
 • Pierwotna nadpłytkowość
 • Agnogeniczna metaplazja szpikowa
 • Czerwienica prawdziwa
 • Ostra mielofibroza
 • Pierwotna nadpłytkowość
 • Białaczka prolimfocytowa
 • Chłoniaki nieziarnicze
 • Ziarnica złośliwa
 • Dysgenezja retikularna
 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Przewlekła choroba ziarniniakowa
 • Zespół Chediaka-Higashiego
 • Adrenoleukodystrofia
 • Choroba Gauchera
 • Choroba Krabba
 • Choroba Niemana-Picka
 • Choroba Wolmana
 • Choroba Sandhoffa
 • Metachromatyczna leukodystrofia
 • Mukolipidoza II
 • Mukopolisacharydoza (MPS)
 • Zespół Huntera (MPS-II)
 • Zespół Hurlera (MPS-IH)
 • Zespół Maroteaux-Lamy'ego (MPS-VI)
 • Zespół Morquio (MPS-IV)
 • Zespół podkradania, niedobór beta- glukoronidazy (MPS-VII)
 • Zespół Sanfilippa (MPS-III)
 • Zespół Sheiego (MPS-IS)
 • Mięsak Ewinga
 • Nerwiak zarodkowy współczulny
 • Rak nerki
 • Rak piersi
 • Hemofagocytoza
 • Histiocytoza-X
 • Rodzinna erytrofagocytarna limfohistiocytoza (FEL)
 • Aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • b-talasemia major
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
 • Ataksja-teleangiektazja
 • Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • Zaburzenia adhezji krwinek białych
 • Zaburzenia proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X
 • Zespół DiGeorga
 • Zespół Kostmanna
 • Zespół nagich limfocytów
 • Zespół Omenna
 • Zespół Wiskotta-Aldicha
 • Zwykły zmienny niedobór odporności
 • Hipoplazja chrząstek i włosów
 • Osteopetroza
 • Trombastenia Glanzmanna
 • Zespół Lesch-Nyhana
 • Choroba Gunthera
 • Amegakariocytoza
 • Wrodzona trombocytopenia
 • Białaczka plazmocytowa
 • Makroglobulinemia Waldenstroma
 • Szpiczak mnogi