Naukowcy z University of Science and Technology of China przeprowadzili badanie porównujące skuteczność przeszczepu krwi pępowinowej oraz chemioterapii u pacjentów w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Wyniki potwierdziły wysoką efektywność stosowania komórek  macierzystych z krwi pępowinowej w terapii!

W retrospektywnym badaniu uwzględniono wyniki badań pacjentów, u których nastąpiła remisja ostrej białaczki szpikowej. W leczeniu 55% pacjentów zastosowano 2-3 cykle chemioterapii, po których zostali poddani przeszczepowi komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Pozostali kontynuowali wlewy chemioterapii.

3-letnie przeżycie całkowite w grupie pacjentów poddanym przeszczepowi wyniosło 71,3%. W tym samym okresie czasu u chorych leczonych jedynie konwencjonalną chemioterapią analogiczna wartość wynosiła tylko 10%, a mediana przeżycia wyniosła 270 dni.

Jak podkreślają autorzy badania, całkowity wskaźnik przeżycia o był znacznie lepszy w przypadku wsparcia chemioterapii przeszczepem komórek macierzystych.

 

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1007/s00277-021-04413-2#author-information